Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Univerzity na Slovensku

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/B, 852 35 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 6729-5356
Email: komunikacia@euba.sk
Web: www.euba.sk
Rektor: Ferdinand Daňo
Externá komunikácia: Miroslav Horňák
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Katolícka univerzita v Ružomberku

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
Tel: +421 (0)44 4304-693
Email: info@ku.sk
Web: www.ku.sk
Rektor: Jaroslav Demko
Externá komunikácia: Martin Pinkoš
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Prešovská univerzita v Prešove

Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
Tel: +421 (0)51 7563-110
Fax: +421 (0)51 7563-147
Email: unipo@unipo.sk
Web: www.unipo.sk
Rektor: Peter Kónya
Externá komunikácia: Anna Polačková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Tel: +421 (0)37 6415-111
Fax: +421 (0)37 6511-593
Email: verejnost@uniag.sk
Web: www.uniag.sk
Rektor: Klaudia Halászová
Externá komunikácia: Renata Chosraviová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 812 43 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)917 669200
Fax: +421 (0)2 5249-9384
Email: international@stuba.sk
Web: www.stuba.sk
Rektor: Miroslav Fikar

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9, 042 00 Košice - Sever
Tel: +421 (0)55 6022-003
Fax: +421 (0)55 6332-748
Email: kancelar@tuke.sk
Web: www.tuke.sk
Rektor: Stanislav Kmeť
Externá komunikácia: Adrián Harčár
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Technická univerzita vo Zvolene

T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen
Tel: +421 (0)45 5206-111
Email: info@tuzvo.sk
Web: www.tuzvo.sk
Rektor: Rudolf Kropil
Externá komunikácia: Ľubica Benková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Tel: +421 (0)33 5939-355
Email: rektor@truni.sk
Web: www.truni.sk
Rektor: René Bílik
Externá komunikácia: Matúš Demko
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo námestie 6, P. O. Box 440, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 9010-9986
Email: infocentrum@uniba.sk
Web: www.uniba.sk
Rektor: Marek Števček
Externá komunikácia: Martina Mášiková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Tel: +421 (0)37 6408-111
Email: ukf@ukf.sk
Web: www.ukf.sk
Rektor: Libor Vozár
Externá komunikácia: Jana Duchovičová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2